Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Hollého 1380
90501 Senica
IČO: 36087947

Informácie o inštitúcii Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Profil absolventa

Ponúkame dva študijné odbory:

 • 6341 6   Škola podnikania
 • 7237 6   Informačné systémy a služby
 • Profil absolventa študijného odboru Škola podnikania

  Absolvent študijného odboru škola podnikania je pripravovaný na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na vytvorenie novej firmy a tým i nových pracovných príležitostí, alebo môže prebrať zodpovednosť za riadenie už etablovanej firmy.
  Získané vedomosti môže uplatniť v rôznych odvetviach hospodárskej činnosti, pretože manažérska práca v týchto odvetviach má veľ spoločných prvkov. Významnou vlastnosťou manažéra nie sú len jeho odborné znalosti, ale i formovanie a prezentovanie jeho celkového imidžu. Absolvent nadobúda a priamo si formuje svoj podnikateľský a manažérsky imidž počas štúdia v širokej škále spoločensko-vedných predmetov smerujúcich k rozvoju jeho osobnosti a vhodného podnikateľského správania.
  Absolvent je schopný uvedomiť si zmeny v spoločnosti z vnútorného i medzinárodného hľadiska, meniaci sa hospodársky vývin sveta, vznik nových obchodných partnerov. Na tieto zmeny dokáže pružne reagovať a svojou aktivitou vytvárať produktívnejšie a efektívnejšie hodnoty.
  Po úspešnom ukončení štúdia získané vedomosti absolventovi umožňujú úspešne zvládnuť štúdium na vysokej škole.

 

Diaľkové štúdium

Diaľkové štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem si zvýšiť vzdelanie na úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, alebo majú záujem o vykonanie ďalšej maturity. Vykonáva sa externou formou popri zamestnaní v trvaní dvoch školských rokov. Učebný plán je zhodný s učebným plánom denného štúdia. Štúdium je ukončené štátnou maturitnou skúškou. Výuka prebieha raz za týždeň vždy v sobotu od 8.00 hod.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ zriaďovateľa, Mgr. Vladimír Sládeček
Riaditeľka školy, Mgr. Dana Bánska

Zástupca riaditeľky školy, Mgr. Peter Kovačič 

Kde nás nájdete?

Zobrazit